18 augusti 2020

Går det att vara mångfaldig utan att det syns? 

Därför arbetar vi med att förändra vårt namn och logga.


2018 röstades en stadgeändring igenom som uttalat inkluderar transpersoner och icke-binära i vår medlemsgrupp. Det beror på att vi ser ett stort behov av att uppdatera oss till dagens sammanhang med en intersektionellt trans-inkluderande-feminism. Statiken visar att utrikes födda och personer med könsöverskridande identiteter och uttryck tillsammans med andra minoritetsgrupper har en mer utsatt situation än andra. Vi vill öppet och synligt fortsätta arbeta med att tillgängliggöra byggbranschen och vi börjar med att granska oss själva. Kvinnors byggforum är 2020 den enda förening som arbetar utifrån maktkritiska perspektiv inom byggbranschen ur kvinnors, icke-binäras och transpersoners perspektiv, vårt namn och logga behöver spegla detta.

Under året ska Kvinnors byggforum arbeta med att förändra sin identitet för att ytterligare inkludera vår målgrupp. Vårt namn och logga ger det första intrycket av vilka vi är som organisation, vad vi står för och vem vi arbetar för. Vi är inte en organisation som endast arbetar för kvinnor och vi vill att det ska vara tydligt när man läser vårt namn och ser vår logga. Vi ska arbeta för att förstå vad exkluderande och inkluderande estetik och kommunikation är, för att visa att föreningen arbetar för jämställdhet åt fler personer än vad som ryms inom det binära könssystemet.

Män bygger, kvinnor bor. Utifrån detta faktum startades föreningen Kvinnors byggforum för ungefär 20 år sedan (Schéele, 2004).

Så inleds boken Bygga på kvinnors kunskap (Schéele, 2004) som gavs ut tjugo år efter att Kvinnors byggforum grundades. Nu, efter ytterligare tjugo år står vi inför valet att behålla den frågeställning som formulerades för fyrtio år sedan, eller att förnya frågan för att problematisera det systematiska orättvisa system som än idag präglar byggbranschen. Det handlar om kön, ja, men också om könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Bland arkitekter syns en tydlig klyfta mellan utrikes- och inrikesfödda. Arkitekten publicerar i sitt juninummer i år om arbetslösheten bland inrikesfödda (2,1%) och utrikesfödda arkitekter (13%). Gruppen utrikesfödda är ofta mer utsatta i arbetsmarknaden, de är mer på marginalen när det gäller sysselsättning och påverkas mer av konjunktursvängningarna åt båda hållen, säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi i Arkitekten (Gordan, 2020).

Kön samspelar med andra maktordningar som förstärker ojämställda förhållanden mellan kvinnor och män (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017), det är dock svårare att hitta statistik när det kommer till transpersoner och icke-binära. Ulrika Westerlund beskriver att bristen på vetenskapligt utförda studier om transpersoner i arbetslivet fortfarande är mycket påtaglig. Fler studier och faktabaserat kunskapsmaterial är också något som efterfrågades i utredningens samtal med arbetsmarknadens parter. De studier som rör svenska förhållanden som utredningen tagit del av ger ändå indikationer på att transpersoner överlag har en utsatt situation på arbetsmarknaden (Westerlund, 2014). Att tillhöra flera minoritetsgrupper samtidigt kan skapa en mer utsatt situation. Åslund fortsätter, ju fler man som arbetsgivare har att välja mellan desto mindre tenderar man att välja det som är obeprövat eller obekant (Gordan, 2020).

När vi arbetar för transpersoner och icke-binära syftar till att förbättra byggbranschen för en bredare skala av samhället. Därför arbetar vi också för kvinnor och män. Många kvinnokamp-organisationer runt om i världen, också i Sverige, har uteslutit transpersoner fram tills slutet av 1990-talet vilket förändrades under den fjärde vågens feminism, så kallad trans-inkluderande-feminism. Därför är det extra viktigt att vi idag tydligt visar att vi står tillsammans. Vi fastnar inte i det binära könssystemet. Vi väljer att inkludera alla transpersoner, ickebinära och kvinnor i vår målgrupp då de alla tillhör grupper som påverkas negativt av det strukturella förtryck som vi arbetar mot.

Vi tror att en maktkritisk förening måste ligga i framkant när det kommer till kunskap kring de maktordningar som förstärker ojämställdhet. Vi ser ett osynlig behov av att förändra föreningens namn, logga och formuleringar på hemsidan så att dessa speglar de frågeställningar och medlemmar föreningen rymmer. Vi kommer också att arbeta för att våra stadgar och målbilder blir så tydliga och lättlästa som möjligt samt arbeta för att det intersektionella perspektivet ska genomsyra föreningens alla delar. Vi ser detta som nödvändigt för att tillgängliggöra och öka mångfalden i föreningen samt på lång sikt hela byggbranschen. Vi är 2020 den enda förening i byggbranschen som aktivt arbetar maktkritiskt, för kvinnor, transpersoner och icke-binära.

Vi röstade för att inkludera trans och icke-binära, nu tänker vi göra det i hela byggbranschen. Var med oss och bidra till förändring!

Begrepps lista (Transformering)


Könsidentitet är det kön man känner sig som eller det kön man identifierar sig som, och man är det kön man känner sig som/identifierar sig som. Några vanliga könsidentiteter är man, kvinna och ickebinär. Alla människor, oavsett om man är cisperson eller transperson, har en könsidentitet eller förhåller sig till könsidentitet på något sätt. Även att inte identifiera sig som något kön brukar alltså räknas in när man talar om könsidentitet.

Könsuttryck handlar om hur man uttrycker sitt kön med hjälp av till exempel kläder, röstläge, hår på huvudet, hår i ansiktet, hår på kroppen eller smink. Normer för könsuttryck varierar över tid och beror också på bland annat var man befinner sig i världen och vilken samhällsklass man rör sig i. Alla har inte det könsuttryck de själva helst skulle vilja ha: till exempel vill en del förändra kroppen med hormoner innan man börjar leva mer enligt sin könsidentitet, eller så kanske det inte är säkert för en person att uttrycka sitt kön på det sätt hen vill.

Transperson är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Trans (som i "att vara trans") används med samma betydelse. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. Begreppet transpersoner inbegriper människor som vill förändra sin kropp och/eller ändra juridiskt kön (transsexuella och en del ickebinära personer), personer som inte är vare sig kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat kön än det man blivit tilldelad (crossdresser, transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (till exempel agender, ickebinär, neutrois, nongender). Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

Ickebinär kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. Vissa befinner sig mellan eller bortom kategorierna kvinna och man. Många ickebinära är inget kön. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.


REFERENSER

Gordan, Rebecka, 2020, Utrikes födda riskerar att påverkas mer av lågkonjunkturen,

I Arkitekten 8 juni 2020 (14-07-2020). https://arkitekten.se/nyheter/utrikesfodda-riskerar-att-paverkas-mer-av-lagkonjunkturen/

Nationella sekretariatet för genusforskning. Jämställdhetsintegrering med intersektionellt
Perspektiv. (14-07-2020)

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2017/10/Sa-gor-du-Jamstalldhetsintegrering-med-intersektionellt-perspektiv.pdf

Schéele, Annika. 2004. Att bygga på kvinnors kunskap. (14-07-2020)

https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/11d97bd9-723a-4580-b217-43bfcd109353/FinalReport/SBUF%2011265%20Slutrapport_Bygga%20p%C3%A5%20kvinnors%20kunskap.pdf

Transformering, Ordlista. 14 apr. 2020 (14-07-2020)

http://transformering.se/vad-ar-trans/ordlista

Westerlund, Ulrika, 2017: Transpersoner i Sverige Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. I Regeringskansliet 27 nov. 2017. (14-07-2020)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-20179210 juni 2021

KBF x Tensta Konsthall: Sommaren på Taxingeplan


Kvinnors byggforum gestaltar ett sommartorg och medverkar i konferesen “Passagearbeten”.Under sommaren gör Kvinnors byggforum, tillsammans med Tensta konsthall en skugg-struktur som leker med det turkiska rumsliga begreppet ”avlu”, en privat utomhusplats eller innergård som ofta används för att dela måltider, låta barn leka under uppsikt, hänga tvätt, odla, samtala, torka mat eller umgås i större konstellationer - alla aktiviteter som kräver mer plats än vad interiören erbjuder. Skuggan som kastas av stora fladdrande kläder och tyger, hängande på långa tvättstreck, knyter samman Tensta konsthall och Taxingeplan, ger skydd mot sol och värme och blir en plats för att utforska nya former av social samvaro. I denna zon betyder inte trygghet samma sak som i trygghetsmätningar och polisnärvaro, istället kan skuggan erbjuda en paus från hemmets väggar, från ensamhet och isolering. För oss är skuggan en symbol för skydd och för intimitet. Den representerar svalka och vila, men också “det andra”, det som inte ryms i strålkastarljuset utan stannar i skuggorna runt omkring - det privata, det fantasieggande och det som gör motstånd. Kläderna produceras i en kollektiv process av Kvinnors byggforums medlemmar tillsammans med Tensta konsthalls kvinnocafé. Tvättlinorna blir sedan ett återkommande inslag vars innehåll kan variera från år till år.

Välkommen att besöka skuggan på Taxingeplan under sommaren 2021!

Medverkande i skuggan:
Ays Alayat, stadsplanerare, konstnär och tidigare ordförande Kvinnors byggforum.
Vilde Stampe, inredningsarkitekt och tidigare styrelsemedlem Kvinnors byggforum.
Martina Garreta Cano, arkitekt, stadsplanerare och tidigare styrelsemedlem Kvinnors byggforum.

Med stöd av:
Mikaela Karlsson, Helena Guiu, Linnea Fröjd

Syntolkning: Bild 1. två händer som håller ett rött och orange tyg som tvätt mot en blå himmel. Bild 2. Konceptbild av hur Taxingeplan kan gestaltas under sommaren, med tvättlinor, överdimensionerad tvätt, odlingslådor och röda parasoll med bord och stolar.